Idégenerering

Idégenerering är ett organiserat sätt att ta fram nya idéer och koncept. Det är ett billigt och enkelt sätt att få fram nya idéer eller lösningar på ett problem. I denna fas fokuserar man på kreativitet och lämnar djupare problemanalyser eller problembeskrivningar till senare faser i utvecklingen.

Det viktigaste är att bryta invanda tankemönster och i stället tänka i nya banor. Ofta kan enkla idéer vara de bästa lösningarna. Så, spara alla idéer i denna fas, utan att prioritera alltför detaljerat.

Input
Det du behöver med dig in i idégenereringsfasen är någon form av problemformulering, exempelvis svar på frågeställningarna;
Hur skulle vi kunna …?
På vilket sätt kan vi …?

Output 
Ett antal idéer att ta med in i idégallringsfasen.

LÄMPLIGA METODER.