Den iterativa metoden - att göra rätt redan från början

I en iterativ, upprepande, utvecklingsprocess involveras användaren i ett tidigt skede i utvecklingen.

Iterativ utveckling handlar om att försöka göra rätt saker från början och att våga göra om då inte resultatet uppskattas av användaren. Traditionell projektmetodik fokuserar istället på att göra saker på rätt sätt, och förutsätter att vi redan i inledningen vet vad projektet skall leverera och vad kunden efterfrågar.

Minskar risken göra fel
Om man vill minska risken för att lägga resurser på att utveckla tjänster som inte efterfrågas,

måste man alltså öka återkopplingen från “marknaden” och minska tiden mellan dessa tillfällen. Detta innebär att man inkluderar slutanvändarna tidigt och ofta i processen.

Effektiva metoder
Den iterativa utvecklingsprocess som presenteras här består av fem steg: idégenerering, idégallring, konceptutformning, utveckling och underhåll. Flera av de metoder vi förespråkar kan användas i olika faser i utvecklingsprocessen. I varje fas testas idén med användare utifrån de erfarenheter som gjorts tidigare. Förutom användarperspektivet

testas idén mot två andra relevanta perspektiv för att få ihop en helhet: affärsperspektivet – går det att tjäna pengar på tjänsten? och teknikperspektivet – går tjänsten tekniskt sett att genomföra?

Balans mellan affär, användare och teknik
Balans mellan de tre perspektiven är nödvändig för att inte önskemål från användarna ska dominera och exempelvis leda till en allt för tekniskt komplicerad tjänst som är omöjlig att tjäna pengar på.

.