Konceptutforming

I denna fas konkretiseras de idéer som gallrats fram och prioriterats. Det kan göras med skisser på papper, enkla mock-uper eller modeller.

Förutsättningen för att kunna presentera konceptet för användaren är att det är någorlunda konkret, utan att för den skull behöva vara en färdig produkt eller tjänst. Under konceptutformning testas konceptet mot användarnas behov samtidigt som de tekniska och marknadsmässiga kraven följs upp.

Input
Idéer från idégallringen som ur användarperspektiv är tekniskt och affärsmässigt möjliga att genomföra.

Output
Konkreta synpunkter och förbättringsförslag från användarna att ta med till utvecklingsfasen.

LÄMPLIGA METODER


.